Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou,příspěvková organizace

Školní 177,588 22 Luka nad Jihlavou

IČO:75023024, DIČ: CZ75023024

 

Provozní řád pro strávníky školní jídelny

 

Školní jídelna poskytuje stravovací služby dětem MŠ , žákům a dalším osobám podle §1 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. Školní stravování se řídí vyživovacími normami stanovenými v příloze č.1 vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování. Finanční normativy na nákup potravin se řídí vnitřní směrnicí stanovenou v souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování.

 

Doba výdeje stravy

Doba výdeje stravy je od 11.05 hod do 13.15 hod a to:

a)     obědy pro žáky a zaměstnance ZŠ – po ukončení vyučování

b)     obědy pro dospělé cizí strávníky – 11.30 hod – 12.00 hod

                                                                  12.30 hod – 13.00 hod

          v době prázdnin                              11.00 hod – 12.30 hod

Z hygienických důvodů musí dospělí cizí strávníci dodržovat přesně dobu výdeje  pro ně určenou, aby se v jídelně nekřížil výdej společně se žáky ZŠ.

 

Žáci docházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogického dozoru, který zajišťuje pořádek a bezpečnost během stravování, žáci se řídí jeho pokyny a pokyny dalších oprávněných osob, dodržují pravidla kulturního chování.

Každý žák je povinnen nosit ke stravování čip, který slouží k evidenci přihlášené stravy. V případě ztráty je nutné zakoupit čip nový.

 

Vstup do školní jídelny je pouze pro řádně přihlášené strávníky a pedagogický dozor, pobyt jiných osob je zakázán z důvodu bezpečnosti strávníků a plynulého provozu.

 

Přihlášení a odhlášení stravy 

Na začátku každého nového školního roku jsou  děti  MŠ a žáci ZŠ povinni opět se přihlásit.

Přihlášky a odhlášky v průběhu školního roku - předchozí den do 14.00 hod, vyjímečně ráno do 6.30 hod odhlašovaného dne, tel.567219215.

Žáci ZŠ a děti MŠ v době nemoci nemají nárok na oběd ve školní jídelně(kromě prvního dne nemoci,kdy si oběd můžou vyzvednout do jídlonosiče v době stanovené pro cizí strávníky). V další dny nemoci je povinností strávníka nebo jeho zákonného zástupce obědy odhlásit.

Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

 

 

 

 

Cena obědů

Dle platného ceníku pro školní rok zveřejněn na webu školy a nástěnce v jídelně. Cena pro děti MŠ a žáky ZŠ je stanovena cenou hodnoty potravin – finančním limitem na nákup potravin a vychází z věkových skupin strávníků dle vyhlášky č.107/2005 Sb. Do věkových skupin jsou strávníci zařazovány vždy od začátku školního roku, tj. od 1.9., podle toho, jakého věku dosáhnou v daném školním roce, tj. až do 31.8.

 

 

 

Platba za stravné

-inkasem z účtu, hotovostí, fakturou(pouze dospělí strávníci)

 

Zákonný zástupce má povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.

 

Stravné se platí předem zálohovou platbou na daný měsíc, případné přeplatky z odhlášené stravy jsou automaticky převedeny do záloh na stravování v dalším měsíci. Veškeré přeplatky vzniklé ke konci školního roku jsou pak vráceny v měsíci červenci.

Stravné v hotovosti se platí předem nejpozději do 5.dne v měsíci. Pokud nebude do tohoto data provedena úhrada, bude strava od následujícího dne odhlášena bez dalšího upozornění, až do zaplacení.

Výběr hotovosti v kanceláři ŠJ: Po-Pá  6.30 hod – 11.00 hod

                                                   Po, St 13.45hod – 14.30 hod

 

Nedodržování řádu školní jídelny je důvodem k vyloučení ze stravování.

 

 

 

 

 

Vypracovala: Zamazalová Monika-vedoucí ŠJ

 

 

V Lukách nad Jihlavou 29.8.2014

 

 

                                                                              Mgr.Alena Vrbická

                                                                    Ředitelka ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou