ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V PRVNÍ TŘÍDĚ

V pondělí 3.září 2018 jsme zahájili nový školní rok. Na naší škole jsme přivítali 28 prvňáčků.  Přivítala je paní ředitelka s třídní učitelkou. Všem prvňáčkům přejeme  úspěšný start ve svém prvním školním roce.

 

BLOKOVÁ VÝUKA 1.STUPNĚ

Proběhla ve dnech 11.,13. a 19.září 2018 v Oblastní galerii Vysočina v Jihlavě.

Program „Jak lesy myslí?“ seznámil žáky s moderním uměním a nevšedním náhledem na les. Došlo i na vlastní výtvarné a pohybové ztvárnění lesa.

 

ZOO PODPOVRCH ekologické praktikum

Krásné slunné úterní odpoledne 9.10.2018 jsme strávili v Zoo Jihlava. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o zoologických zahradách obecně, mnoho zajímavostí jsme se dále dozvěděli při prohlídce zvířátek a jako třešnička na dortu bylo setkání se žirafami a tapíry.

 

BLOKOVÁ VÝUKA 2.STUPEŇ

Dnes 21.9.2018 proběhla bloková výuka žáků 2.stupně. V Terezíně žáci absolvovali komentovanou prohlídku Malé pevnosti. Prohlédli si vězeňské cely, dozvěděli se, v jakých nelidských podmínkách byli odsouzení nuceni žít, závěrem zhlédli filmový dokument o Terezíně. Dále si prohlédli židovský hřbitov a krematorium. V Lidicích byli seznámeni s celou lidskou tragédií, prohlédli si památník, zhlédli filmový dokument a na závěr měli možnost samostatné prohlídky vnitřní expozice. Bloková výuka byla zajímavá a pro žáky přínosná.

 

NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ve středu 10.10. 2018  se naši „prvňáčci“ alespoň na chvíli vrátili zpět do mateřské školy. Se svými kamarády, sourozenci si společně pohráli v odděleních Motýlků, Rybiček a Berušek.

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 4.TŘÍDA

25.10.2018 – Žáci 4.třídy absolvovali na dopravním hřišti v Jihlavě výuku teorie a jízdy, jak se chovat, jako účastníci silničního provozu. Závěrečné testy se budou konat na jaře 2019.

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU (15.,16.10.2018)

Každoročně sbíráme starý papír k recyklaci. Vítězové školní soutěže jsou po druhém kole odměněni poukázkami k nákupu zboží. Poukázky dostává 20nejlepších sběračů.

 

SÁZENÍ PAMÁTNÉ LÍPY

V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa zasadili 24.10. 2018 zástupci školního parlamentu u místního vlakového nádraží památnou lípu. Tato akce proběhla ve spolupráci s Obecním úřadem městyse Luk  nad Jihlavou. Zvolení zástupci z řad žáků 4. - 9. tříd se jí zhostili s náležitou důstojností.

 

HALLOWEEN PRO 1.STUPEŇ

'Halloween' pro 1.stupeň - ve dnech 26.10. a 31.10.2018 žáci 8.třídy pod vedením p.uč.Koubkové připravili pro žáky 1.stupně zábavné úkoly na téma 'Halloween'. Celkem na 7 stanovištích pod vedením průvodců si žáci mohli vyzkoušet svoje znalosti z Aj formou hádanek, rébusů a přesmyček. Na jednom ze stanovišť mohli sledovat i kouzelnické umění svých starších spolužáků, na jiném si vyzkoušeli zazpívat pod vedením vybraných zkušených 'strašidel ze 6.třídy'. Na závěr byli vylosováni a odměněni žáci,kteří správně vyřešili zadané úkoly.

 

PROGRAM SVĚDCI A SVĚTCI VÍRY

Dne 2.11. 2018 proběhl pro 7. -9. ročník program Svědci a světci víry pod vedením katechetky Ludmily Krčálové a paní Veroniky Kolouchové v souladu s průřezovým tématem osobnostní a sociální výchova. Přednášející se zaměřili na významné osobnosti českého národa, které přispěly svým jednáním, výzkumem nebo činností k rozvoji českého národa a Evropy, např. J. G. Mendel nebo kněz Toufar. Program byl vhodný k oslavám 100. výročí vzniku Československa.

 

BOBŘÍK INFORMATIKY

V listopadu proběhlo školní kolo Bobříka informatiky. Žáci si měli možnost vyzkoušet úroveň logického myšlení a porovnat své výkony s ostatními žáky našich základních škol.

 

POKLADY ČESKÉHO NEBE
Dne 6.11.2018 se uskutečnil krásný a zajímavý program pro 3. třídy základní školy s názvem Poklady českého nebe, který si pro děti připravil místní farář pan Miloš Mičánek a pastorační asistenkta paní Ludmila Krčálová. Děti byly během krátkého programu seznámeny s nejznámějšími svatými naší země, a to tedy s: svatým Janem Nepomuckým, svatým Václavem, svatou Ludmilou a svatou Anežkou Českou. Žáci se zábavnou formou dozvěděli spoustu zajímavých infromací o životě těchto světců a s programem jsme byli velice spokojení.

 

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ČŠI – AJ ve 4.třídě

V listopadu 2018  Česká školní inspekce ověřovala výsledky žáků  4.ročníku základních škol v oblasti jazykové gramotnosti v  předmětu anglický jazyk. Do testování byla zařazena i naše škola a testování se zúčastnilo 25 žáků  4.třídy. V celém testu i jednotlivých tematických částech dosáhli žáci naší školy lepších výsledků v porovnání s celkovými výsledky všech testovaných žáků v ČR.

 

 

naše škola

ČR

Celý test (úspěšnost)

94 %

92 %

Čtení s porozuměním  

98 %

96 %

Slovní zásoba

90 %

89 %

Poslech s porozuměním

95 %

93 %

                                                   

  

PLAVÁNÍ 3. A 4.TŘÍDY

5.9. - 7.11.2018 – V tomto termínu žáci 3.A+3.B+4.tř. navštěvovali kurzy plavání v Jihlavě.

Na závěr kurzu se konaly závody.Mezi nejrychlejší plavce patřili: Miroslav Sadac, Michal Němec a Daniel Grace.Nejrychlejšími dívkami se staly: Sára Chaloupková, Amálie Pipová a Alenka Trnková. Výuka plavání byla zakončena  Mokrým vysvědčení.

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dne 14. 11. 2018 proběhlo školní kolo dějepisné olympiáda. Zúčastnilo se 12 žáků z 8. a 9. třídy. Do okresního kola postoupili dva žáci s nejvyšším počtem bodů Hana Trnková a Radim Vavroušek. Okresní kolo se konalo 18. 1. 2019 v DDM Jihlava.

 

ÚŘAD PRÁCE 9.TŘÍDA

19.11.2018 navštívili deváťáci Úřad práce v Jihlavě, kde jim byly poskytnuty zajímavé informace k volbě jejich budoucího povolání. Toto setkání bylo pro žáky velice poučné, samotné je překvapilo, jaký způsobem může být výběr jejich budoucí cesty ovlivněn.

 

VODNÍ RÁJ JIHLAVA - TĚLESNÁ VÝCHOVA

V rámci tv dívek jsme podnikly  22.11.2018 výjezd do Vodního ráje v Jihlavě, kde jsme si užily mnoho zábavy, procvičily jsme plavecký styly a užily si jízdu na tobogánu.

 

 

 

KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ

27.11.2018 se ve školní družině uskutečnilo vystoupeni kouzelníka pana Vildomce.

Jeho představení děti se zaujetím sledovaly. Velké nadšení v očích dětí bylo znát, když se v různých tricích objevila i různá zvířátka, která si po vystoupení mohly pohladit. Děti si během představení zahrály i na kouzelníky.

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Již tradičně se žáci ZŠ a ZUŠ podíleli na předvánočním kulturním programu. Pod vedením manželů Vysloužilových 30.11. 2018 svým hudebním vystoupením rozsvítili vánoční strom a přivítali tak adventní čas.

 

Z OHLASŮ NA STRÁNKÁCH KLÁRY SMOLÍKOVÉ
A Z WEBU JIHLAVSKÉ KNIHOVNY
Den pro dětskou knihu 2018
3. 12. 2018 u nás svůj svátek slavila dětská kniha a to díky celostátní akci Den pro dětskou knihu. Naše pozvání tentokrát přijala paní spisovatelka Klára Smolíková. My jsme si z její bohaté nabídky programů vybrali hned tři. A nebylo to náhodou. Už několik let s námi spolupracují tři báječné paní učitelky, kterým jsme chtěly poděkovat za jejich přízeň právě pozváním na workshopy paní spisovatelky.
Jako první si přišla „vyzvednout“ odměnu paní učitelka Petra Chovancová se svými žáčky ze ZŠ Seifertova v Jihlavě. Společně jsme se při workshopu Knihožrouti úplně „zakousli do knihy“. Na paní učitelku Ludmilu Kuchtovou a její třeťáčky ze ZŠ E. Rošického už netrpělivě čekala Čertice Dorka, kterou děti „neměly chytat za slovo!“. Tohle slovní spojení hned na začátku besedy hezky procvičilo dětem hlavičky. Po obědě za námi přijela ze ZŠ Luka nad Jihlavou paní učitelka Lenka Novotná se svým čtenářským kroužkem. Tohle odpolední setkání se neslo v duchu detektivních příběhů z knih Kláry Smolíkové Tajná dvojka. Letošní Den pro dětskou knihu byl více než vydařený. Velké poděkování za to patří paní spisovatelce Kláře Smolíkové, která s námi v knihovně strávila celý den.
Městská knihovna Jihlava

 

NÁVŠTĚVA DPS

Zástupci školního parlamentu a žáci  hudebního oboru ZUŠ dne 4.12.2018 potěšili svým vystoupením obyvatele Domu pokojného stáří. Seniorům předali  drobné dárky a tu správnou atmosféru Vánoc navodili vánočními koledami.

 

ZOO PODPOVRCH 9.TŘÍDA

Krásný pátek zažili žáci deváté třídy 7.12.2018 v Zoo Jihlava, kde pro ně byl nachystán ve vzdělávacím centru program Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině. Byl jim zábavnou formou nastíněn problém dovozu suvenýrů z dovolených, např. nosorožčí roh, a z toho pramenící důsledky pro faunu, flóru i samotné lidstvo.

 

KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO

Ve čtvrtek 13. 12. navštívili žáci 5. A s paní učitelkou Novotnou studovnu dětského oddělení v jihlavské knihovně. Paní knihovnice si pro děti připravily kouzelné předvánoční pásmo s vyprávěním o vánočních zvycích a tradicích, s předčítáním různých ukázek z knih s vánočními příběhy, zazpívali jsme si i koledy a paní knihovnice od nás jako poděkování dostaly vánoční svícínky vyrobené v pracovních činnostech.

 

CHRISTMAS PRO 1.STUPEŇ

'Christmas' pro 1.stupeň - 17.12.2018 si opět

žáci 8.třídy pod vedením p. učitelky Koubkové připravili pro žáky 1.stupně zábavné dopoledne na téma Vánoce v anglicky mluvících zemích. Žáci se zábavnou formou na různých stanovištích  po celé škole měli možnost dovědět spoustu zajímavostí o tom, jak se slaví Vánoce např. v jednotlivých státech Severní Ameriky nebo naopak v Austrálii a Velké Británii. Na každém stanovišti plnili i jednotlivé úkoly,za které byli vylosovaní žáci odměněni.

 

VÁNOČNÍ DÍLNY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

První stupeň Základní školy v Lukách nad Jihlavou uspořádal 18.12. 2018 vánoční dílny pro místní mateřskou školu. V každé třídě byla připravena vánoční dílna, kde si děti ze školky mohly vyrobit výrobek s vánoční nebo zimní tématikou. Zapojeni do příprav jednotlivých dílniček byli všichni žáci jednotlivých tříd 1.st. Ve spolupráci se svými třídními učiteli přemýšleli, jakým výrobkem by udělali radost mladším kamarádům ze školky. Dílničky žáci s učiteli nejenže připravili, ale také pomáhali dětem výrobky vyrábět. V dílničkách si školáčci s většími dětmi zazpívali koledy, povídali si o Vánocích a hráli vánoční hry.

 

SKLÁRNY SVOBODA – 1. STUPEŇ

Jak si nejlépe zpříjemnit čas čekání na Vánoce? Žáci 1. stupně navštívili Sklárny Svoboda v Karlově nedaleko Žďáru nad Sázavou. Viděli jsme sklářské mistry při práci. Děti hádaly, která zvířátka pod rukama zručných mistrů vznikají. Zhlédli jsme překrásné výrobky v místní galerii.  Celou prohlídku jsme završili nákupem drobných dárků a suvenýrů.

 

Poslední den před Vánocemi na 1. stupni

Pátek 21.12. 2018 patřil opět vánočním besídkám ve třídách. Děti obdarovaly drobnými dárky své kamarády, ochutnaly cukroví, které s rodiči upekly. Všichni jsme se setkali na chodbě u vánočního stromku, kde jsme si společně za doprovodu žáků a manželů Vysloužilových na housle, flétny, klávesy zazpívali vánoční koledy.

 

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ – TĚLESNÁ VÝCHOVA

Ve čtvrtek 24.1.2019 jsme si udělaly  odpoledne na sněhu. Dívky si zajezdily na lyžích i snowboardech a některé na sjezdovce vydržely až do večerních hodin.

 

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL – 8.TŘÍDA

V lednu tohoto roku proběhla na naší škole výuka laické zdravotnické první pomoci pro žáky 8.tříd, kterou připravil Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava. Interaktivní prezentace a diskuze se žáky byla doplněna názornými ukázkami první pomoci, kterých se žáci aktivně účastnili..

 

NÁVŠTĚVA MUZEA VYSOČINY V JIHLAVĚ

V rámci výuky ekologického praktika jsme navštívili 29.1.2019 Muzeum Vysočiny. Shlédli jsme stálé expozice o minulosti i současnosti Jihlavy, přírodovědnou expozici a právě probíhající výstavu Kočárky babičky Boženky a Legendy v miniatuře.

 

OKRESNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE Z NJ

4. 2. proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Karel Kostka z 9. třídy obsadil pěkné 5. místo. Oliver Zejda ze stejné třídy byl desátý. Hochům patří poděkování za reprezentaci školy.