V případě dotazů používejte tel. číslo pouze na paní zástupkyni Mgr. Hanu Švaříčkovou  774364360. Případně se obraťte na konkrétního vyučujícího.

 

 

Poplatek za školní družinu

Vzhledem k tomu, že chceme chránit vaše i naše zdraví, přistoupili jsme k následujícím opatřením:

 

 

Uzavření základní školy a školní družiny od 16.3.2020 (do odvolání dle opatření ministerstva zdravotnictví)

Škola je uzavřená, zaměstnanci pracují z domu.

INFORMACE O KARANTÉNĚ A OŠETŘOVNÉM NALEZNETE ZDE

 

 

FORMULÁŘ – ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ NALEZNETE ZDE

Rodiče vyplní jméno a příjmení dítětě + RČ. Dále si mohou (ale nemusí) předvyplnit další

údaje (B - Žádost o ošetřovné). Takto vyplněnou žádost pošlou na mail: hanka.kazdova@centrum.cz. Potvrzena ve formátu PDF bude zaslána zpět.

 

 

Sledujte aktuální informace na stránkách Ministerstva školství www.msmt.cz a stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz

 

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19

 

Informace k mimořádnému opatření ke COVID-19

 

Praha, 10. března 2020 -  Bezpečnostní rada státu dnes ráno rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Počínaje od zítra tedy děti nemají chodit do školy. Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne.

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol 

představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

 

     VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU     VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018                ŠKOLNÍ PARLAMENT           INFO K ZÁPISU DO 1.TŘÍD                           Hospodaření se SRPDŠ                 Výsledky testování Aj – 4.tř.

Výskyt vší ve škole

 

 

 

Linka 116 000 pro  pedagogy, žáky, rodiče www.linkaztracenedite.cz