Aktuální projekty - černě      Ukončené projekty – šedě

Projekt LUKA NAD JIHLAVOU 63 ZŠ A MŠ

zšprojektmšmt.pdf

zšprojektmšmt.jpg

zšprojektmšmt.jpg

 

Rozvojový program  “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 rozvojový program na podporu výuky plavání v základních školách. Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků.

Naše škola se do rozvojového programu zapojila a získala dotaci ve výši 17 850,- Kč. Rodičům žáků, kteří jezdí na plavání, se tak snížila částka, kterou platí za dopravu na plavání.

 

 

Název projektu: Luka nad Jihlavou 22 ZŠ a MŠ

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007493

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 159 579 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

 

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na inkluzi a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Nastavené šablony MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti.

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

 

Nastavené šablony ZŠ:

 

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi  – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí účasti na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 

 

 

EU Luka nad Jihlavou

 

tak zní název projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1183, který vypracovala naše škola v rámci Výzvy č. 56, která je vyhlašována v prioritní ose 1 –Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kutikulární  reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Na tento projekt jsme získali finanční podporu z SEF a státního rozpočtu ve výši 328 987,- Kč.

 

Naše škola bude realizovat tyto šablony klíčových aktivit:

- Zahraniční jazykový kurz pro učitele

-Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

 

Na zahraniční jazykový kurz pro učitele vycestují na krátkodobý intenzivní

kurz v zahraničí v trvání minimálně 10 pracovních dnů (bez cesty) 3 učitelé. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky za účelem  zlepšení jazykových  kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) bude  v rámci projektu  realizován jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro 12 žáků naší školy.

 

 

- Minipodniky Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky

 

Název projektu:

Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky

Číslo projektu: 

CZ.1.07/1.1.00/54.0061

Název operačního programu: 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK – Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 54

Datum zahájení:

18.9.2014

Datum ukončení:

31. 7. 2015

Cílem projektu  je podpořit inovativní formy spolupráce mezi SŠ stavební Jihlava a dalšími aktéry na trhu práce- odbornými školami, firmami, Cechem klempířů a pokrývačů a dalšími odborníky z praxe. Jedná se zejména o zajištění praxe žáků maturitních ročníků.
SŠS Jihlava bude také spolupracovat se základními školami v regionu i mimo region, kde podpoří podnikatelské dovednosti žáků ZŠ zřízením žákovských minipodniků.
Součástí projektu je také podpora odborných učitelů, kteří budou mít příležitost absolvovat odborné stáže ve firmách.
Nedílnou součástí projektu je spolupráce se školami mimo region, budou zapojeny 2 SŠ podobného stavebního zaměření z Jihomoravského a Pardubického kraje. Projekt bude realizovat SŠ stavební Jihlava ve spolupráci s odborníky z praxe.

Truhlářské minipodniky na ZŠ
 

  • Ve spolupráci s 10 základními školami ( 2 z nich mimo Kraj Vysočina) bude podpořeno založení truhlářského minipodniku na ZŠ (fiktivní firma)
  • Učitelé ZŠ  budou  proškoleni,  jak začít podnikat, jaké jsou formy podnikání, struktura minipodniku, kalkulace výrobku, práce s internetovou doménou, marketing atd.
  • Na ZŠ budou probíhat kroužky, které nastaví fungování minipodniků ve školách:
  • Žáci získají základní informace o podnikání, struktuře podniku, peněžních produktech, přípravě a procesu výroby, kalkulaci ceny výrobku, jeho propagace, reklamy a prodeje atd.
  • Žáci ZŠ se naučí pracovat s redakčním systémem pro správu webové stránky, za podpory učitelů ZŠ budou vkládat výstupy z celoroční činnosti kroužku na internetové stránky svého truhlářského minipodniku. Uskuteční se návštěva SŠ stavební Jihlava, především truhlářských dílen, žáci ZŠ se seznámí s technologickými procesy, materiály a technickou dokumentací truhlářského výrobku.

 

 

-  Projekt  EU PENÍZE ŠKOLám

od 3.9.2012 do 2.3.2015 vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám

 

EU Peníze školám

Naše škola  úspěšně vstoupila do projektu „EU peníze školám“ , který zaštiťuje evropský sociální fond, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.                                Cílem projektu je zvýšit kvalitu základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Luka nad Jihlavou, a to podpořením těch oblastí a okruhů vzdělávání, kde škola může vložené finanční prostředky i lidské zdroje maximálně využít. Jde zejména o podporu výuky přírodních věd a podporu využívání moderních technologií ve výuce. Využitím šablony podpora a inovace v oblasti ICT chceme dosáhnout vybavení školy moderní digitální technologií (nové počítače, interaktivní tabule) intenzivnějšího a efektivnějšího využití ICT ve výuce všech předmětů a  zvýšení motivace žáků a zlepšení studijních výsledků. V oblasti   inovace a zkvalitnění výuky  přírodních věd chceme zlepšit především  materiální podmínky pro výuku fyziky a chemie a vybavit zrekonstruovanou učebnu novými přístroji a digitálními technologiemi.

 - Recyklohraní – Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.
                         Žáci sbírají baterie a drobná elektrozařízení do sběrných nádob ve škole, plní zadané úkoly, soutěží.( škola se projektu účastní od roku 2008/2009)

- První pomoc do škol – projekt KÚ kraje Vysočina pro žáky 8.tříd zaměřený na získání znalostí a dovedností při poskytování první pomoci 

                                        a chování za mimořádných situací, seznámení se systém integrovaného záchranného systému.

Cílem projektu První pomoc do škol, který v kraji Vysočina probíhá každoročně již od roku 2004, je poskytnout mladým lidem kraje Vysočina kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci,se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek.

 

Také v aktuálním školním roce 2014/2015 bude pokračovat projekt První pomoc do škol, který si klade za cíl poskytnout mladým lidem základní znalost v poskytování laické zdravotnické první pomoci. V loňském roce se do projektu přihlásilo 199 škol, uskutečnilo se 411 výukových kurzů a proškoleno bylo více než 9 tisíc žáků a studentů. „Pozitivní zpětná odezva od žáků, rodičů i pedagogů nás přesvědčuje, že výuka první pomoci ve školách má své opodstatnění. Pokud by se žáci dostali k nějaké mimořádné situaci, budou si vědět rady a svojí pomocí mohou třeba zachránit lidský život,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek. V loňském roce se náklady na realizaci projektu První pomoc do škol přiblížily částce 1,8 milionu korun.

 Výuka laické první pomoci je určena pro čtrnáctileté a sedmnáctileté studenty, přičemž nižší ročníky absolvují 10 vyučovacích hodin, pro starší studenty jsou v rámci výuky připraveny tři hodiny zaměřené například na kardiopulmonální resuscitaci nebo komunikaci s dispečerem zdravotnického operačního střediska. Odborné vedení kurzů zajišťují pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, další kvalifikovaní lektoři, studenti a pedagogové zdravotnických škol a část výuky je pod vedením hasičů věnována integrovanému záchrannému systému.

 „Z hodnotících dotazníků vyplývá, že účastníci kurzu nejvíce oceňují praktické ukázky poskytování první pomoci, zejména procvičování resuscitace a dalších zdravotnických technik. Mladší žáci pak označují za nejatraktivnější část kurzu výuku záchranářů s výjezdovým vozidlem,“ doplnil hejtman Běhounek. Za uplynulých deset ročníků bylo v Kraji Vysočina proškoleno v první pomoci téměř 78 tisíc žáků.

 

 

- Program ZDRAVÉ ZUBY - komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle                                                 realizovaný  program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.